Likvidácia azbestov

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME
LIKVIDÁCIU AZBESTOVÉHO NEBEZPEČIA

TERMOTECHNA a.s. Bratislava ponúka zákazníkom sanáciu a likvidáciu azbestu zabudovaného v jednotlivých stavebných dielcoch objektov, hál a v ďalších zariadeniach.

TERMOTECHNA a.s. Bratislava má zvládnutú technológiu, ktorá chemickou cestou zapúzdruje jednotlivé stavebné dielce obsahujúce azbestové vlákna, čím zabraňuje ich voľnému šíreniu do okolia.

TERMOTECHNA a.s. Bratislava pre svojich zákazníkov ponúka:

  • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti odstraňovania škodlivých účinkov azbestového nebezpečenstva
  • spracovanie projektu likvidácie azbestu
  • vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ
  • manipuláciu s nebezpečným odpadom
  • odborná sanácia a likvidácia azbestového nebezpečenstva
  • zmeranie koncentrácie azbestocementových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou pred a po vykonaní sanačných prác azbestového nebezpečenstva
  • po ukončení sanačných prác špeciálne povysávanie plôch a  vyčistenie vzduchu v priestore sanácie vysoko účinným filtračným zariadením
  • nakládka, odvoz a likvidácia azbestového nebezpečenstva - uloženie na skládke nebezpečného odpadu prostredníctvom autorizovaného prepravcu a zneškodniteľa nebezpečného odpadu
  • vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác a vyčistení vzduchu

 Tieto práce vykonávajú odborne vyškolení a kvalifikovaní pracovníci, čo je zárukou kvality vykonaných prác.

 

Tags :